Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Toimumise aeg

17.09.19 - 19.12.19

Maksumus

1488 EUR + KM

Asukoht

Tartu

Tundide arv

272 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil ning luua talle turvaline kasvukeskkond. On teadlik lapse emotsionaalsetest ja füüsilistest vajadustest, oskab kujundada õigeid hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida lapse tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega/hooldajaga, anda vajadusel esmaabi ning tegelda erivajadusega lastega jpm.

 

Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja kutsetunnistust (vastab lapsehoidja, tase 4 kutsestandardile). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

 

"Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega" õppekava


Sihtgrupp

 

Väikelaste hoidmisega tegelejad. Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile või lapsevanemale.


Koolituse sisu:  

1. Lapse kasvukeskkonna toetamine

Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine., ohutegurite hindamine ja ennetamine, väärkohtlemise märkamine, majapidamis- ja koristustööde tegemine, olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

 

2. Lapse arengu toetamine

Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.Lapse keele ja kõne toetamine.Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.Lapse loovuse toetamine.

 

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine

Eneseteenindusoskuste kujundamine.Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

 

4. Lapse tervise edendamine

Lapse tervisliku seisundi jälgimine.Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine. Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine. Toiduhügieen. Esmaabi andmine.

 

5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga

Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.

 

6. Erivajadusega lapse hoidmine

Info kogumine lapse erivajaduste kohta.Tegevuste planeerimine ja elluviimine.Hooliva ja salliva keskkonna loomine.Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

 

7. Kutset läbiv kompetents

Lapsehoidja kutse-eetika. Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest. Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine.

 

8. Imiku (0-1 aastat) hoidmine

Hooldustoimingute tegemine. Imiku arengu toetamine.

 

9. Praktika asutuses, 80 akadeemilist tundi.

 

10. Esmaabi ja toiduhügieen


Koolituse läbinu:

1) loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
2) hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
3) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
4) hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
5) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

 

Muu info:

 

Teemasid on võimalik läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks).

Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

Koolituse hind sisaldab tasu juhendatud praktika eest, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus.

Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
toota ja opi

 

Kellaaeg: 09:30-16:30/9.30-14.30

Asukoht: Tartu

Kestus: 272 akadeemilist tundi, sellest 252 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Anneli Zirkel, Helle Känd, Sirli Peterson, Tiina Kaljumäe, Tiina Pern 
Hind: 1488 EUR + km


Koolitajad:

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis ja koolituskeskuses Reiting.

Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

Tiina Pern õppinud Tartu Pedagoogilises Koolis lasteaia ja kooli muusikaõpetajaks, hiljem Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Lasteaias on Tiina töötanud 28 aastat. Ta on täiendanud ennast Viljandi Kultuuriakadeemia koolitustel "Loovtegevused", "Väikekandle valmistamine ja väikekandlel mängimine" ja Tartu Waldorfkoolis koolitusel "Rütmimängud".

Tiina on esinenud maakondlikel õppepäevadel, rääkides oma tööst - Mänguline karjalaskepäev, Mängud ja õppimine raamatukogus, Vikerkaareaasta mängud ja tegevused.

 

Anneli Zirkel

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65