Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi väljaõppega

Toimumise aeg

17.06.19 - 27.09.19

Maksumus

1488 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

272 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja kutsetunnistust (vastab lapsehoidja, tase 4 kutsestandardile). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

 

Sihtgrupp

 

Väikelaste hoidmisega tegelejad. Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile.

 

Koolituse sisu

 

1. Lapse kasvukeskkonna toetamine

Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine. 

Ohutegurite hindamine ja ennetamine.

Väärkohtlemise märkamine.

Majapidamis- ja koristustööde tegemine.

Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

 

2. Lapse arengu toetamine

Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
Lapse keele ja kõne toetamine.
Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
Lapse loovuse toetamine.

 

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine

Eneseteenindusoskuste kujundamine.
Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

 

4. Lapse tervise edendamine

Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine. 
Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
Esmaabi andmine.

 

5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga

Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.

 

6. Erivajadusega lapse hoidmine

Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

 

7. Kutset läbiv kompetents

Lapsehoidja kutse-eetika

Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest

Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine

 

8. Imiku (0-1 aastat) hoidmine

Hooldustoimingute tegemine.

Imiku arengu toetamine.

 

9. Praktika, 80 tundi

 

 

Koolituse läbinu:

  • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
  • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
  •  suunab last tervise edendamisel;
  •  hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
  •  analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
  •  hindab kannatanu seisundit ja annab vajadusel esmast abi.


Muu info

 

Teemasid on võimalik läbida eraldi.

 

Koolitus sisaldab 16 tunnist esmabiandja väljaõpet.

 

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

 

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

 

Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse kursuse lõputunnistus.

 

Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

toota ja opi

 

Kellaaeg: 10.00-15.00/17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn

Kestus: 272 akadeemilist tundi, sh 252 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Anneli Zirkel, Helle Känd, Kaili Ploom-Zilmer, Tiina Kaljumäe, Tiina Pern jt

Hind: 1488 € + km

 

"Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)" õppekava

 

Koolitajad

  

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

Helle Känd on lõpetanud Tartu  Riiklik Ülikool 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993. aastal (perearsti  diplom). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.


Tiina Kaljumäe
 on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis ja koolituskeskuses Reiting.

Tiina Pern õppinud Tartu Pedagoogilises Koolis lasteaia ja kooli muusikaõpetajaks, hiljem Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Lasteaias on Tiina töötanud 28 aastat. Tiina on esinenud maakondlikel õppepäevadel, rääkides oma tööst - Mänguline karjalaskepäev, Mängud ja õppimine raamatukogus, Vikerkaareaasta mängud ja tegevused.

 

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2006. aastal. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65