Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Toimumise aeg

17.09.20 - 21.01.21

Maksumus

1650 EUR + km

Asukoht

Tartu

Tundide arv

302 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

 

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

 

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega õppekava

 

Sihtgrupp

 

 

Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina.

 

 

Koolituse sisu:  

 

I Lapse kasvukeskkonna toetamine: (18 ak tundi)

 

1. Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.

 

2. Ohutegurite hindamine ja ennetamine.

 

3. Väärkohtlemise märkamine.

 

4. Majapidamis- ja koristustööde tegemine.

 

5. Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

 

II Lapse arengu toetamine: (38 ak tundi)

 

1. Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.

 

2. Lapse keele ja kõne toetamine.

 

3. Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.

 

4. Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.

 

5. Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.

 

6. Lapse loovuse toetamine.

 

III Lapse enesekohaste oskuste kujundamine: (8 ak tundi)

 

1. Eneseteenindusoskuste kujundamine.

 

2. Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.

 

3. Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

 

IV Lapse tervise edendamine: (54 ak tundi)

 

1. Lapse tervisliku seisundi jälgimine.

 

2. Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra

 

ennetamine.

 

3. Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.

 

4. Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.

 

5. Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.

 

6. Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.

 

7. Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav

 

toitlustamine. Toiduhügieen.

 

8. Esmaabi andmine.

 

V Koostöö lapsevanema/hooldajaga: (16 ak tundi)

 

1. Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.

 

2. Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja

 

kasvukeskkonna kujundamisesse.

 

3. Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja

 

tegevustest.

 

4. Lapsevanema või hooldaja nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse

 

keskkonna loomisel.

 

VI Erivajadusega lapse hoidmine: (8 ak tundi)

 

1. Info kogumine lapse erivajaduste kohta.

 

2. Tegevuste planeerimine ja elluviimine.

 

3. Hooliva ja salliva keskkonna loomine.

 

4. Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.

 

5. Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

 

VII Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine: (24 ak tundi)

 

1. Hooldustoimingute tegemine

 

2. Õendustoimingute tegemine

 

3. Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni)

 

kasutamine suhtlemisel.

 

VIII Tööjuhendamine: (6 ak tundi)

 

1. Kolleegide juhendamine.

 

2. Juhendmaterjalide koostamine.

 

3. Meeskonna juhtimine.

 

IX Imiku (0-1 aastat) hoidmine: (6 ak tundi)

 

1. Hooldustoimingute tegemine.

 

2. Imiku arengu toetamine

 

X Lapsehoidja kutset läbiv kompetents: (24 ak tundi)

 

1. Kombeõpetus ja eetika

 

2. Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest.

 

3. Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine.

 

XI Juhendatud praktika (80 ak tundi)

 

XII Iseseisev töö (20 ak tundi)

 

 

Koolituse läbinu:


1) loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
2) hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
3) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
4) hooldab suure hooldusvajadusega last;
5) vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda;
6) hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
7) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

 

 

Muu info:

 

Teemasid on võimalik läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks).

 

Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

 

Koolituse hind sisaldab tasu praktikaasutusele juhendamise eest, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse paberkandjal koolituse lõputunnistus.

 

Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
toota ja opi

 

 

Kellaaeg: 9.30-14.30 või 9.30-16.30

Asukoht: Kastani 39 ja/või Sõpruse pst 2, Tartu

Kestus: 302 akadeemilist tundi, sellest 282 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Anneli Zirkel, Helle Känd, Tiina Kaljumäe
Hind: 1650 EUR  + km 

 


Koolitajad:

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis ja koolituskeskuses Reiting.


Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

 

Anneli Zirkel 

 

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)