Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

Toimumise aeg

26.07.21 - 26.11.21

Maksumus

1860 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

302 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

 

Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust . Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu (selle puudumisel on võimalik esitada VÕTA taotlus). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee).

 

Lapsehoidja, tase 5 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega õppekava

 

Sihtgrupp

 

 

Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina.

 

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 

 • Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine;
 • Kombeõpetus ja kutse-eetika;
 • Suhtlemispsühholoogia;
 • Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • Lapse tervist ohustavad tegurid;
 • Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;
 • Lapse areng ja selle toetamine;
 • Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;
 • Lapse eale vastav toitumine;
 • Esmaabi (16 tundi);
 • Lapse tervisliku seisundi jälgimine;
 • Haige lapse hooldamine ja põetamine;
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • Kõne arengu toetamine;
 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga;
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;
 • Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;
 • Lastehoiuga seotud nõuded;
 • Õigusaktid;
 • Loovtegevused;
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine;
 • Toiduhügieen (6 tundi);
 • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine;
 • Tööjuhendamine;
 • Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta, lõputöö kaitsmine;
 • Juhendatud praktika (80 tundi);
 • Iseseisev töö (20 tundi).

 

Koolituse läbinu:


1) loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
2) hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks;
3) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust;
4) hooldab suure hooldusvajadusega last;
5) vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda;
6) hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
7) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

 

 

Muu info:

 

Teemasid on võimalik läbida eraldi (näiteks Lapsehoidja kutse taastõendamiseks).

 

Koolitus sisaldab 16-tunnist esmaabiandja väljaõpet ja 6-tunnist toiduhügieenikoolitust.

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.

Sobiva praktikaasutuse otsib osaleja võimalusel endale ise või teavitab koolitusjuhti, kui see pole võimalik. 

 

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

 

Koolituse hind sisaldab tasu praktikaasutusele juhendamise eest, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse paberkandjal koolituse lõputunnistus.

Tervisetõend ei kuulu koolituse hinna sisse, see tuleb vajadusel osalejal ise tasuda.

 

Koolitus toimub tööpäevadel kaks kuni kolm korda nädalas. Koolituspäevadeks planeerime esmaspäeva ja kolmapäeva või reedet.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
toota ja opi

 

 

Kellaaeg: 10.00-17.00/ 10.00-15.00

Asukoht: Pärnu mnt 67a, Tallinn

Kestus: 302 akadeemilist tundi, sellest 282 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Anneli Zirkel, Helle Känd, Tiina Kaljumäe
Hind: 1860 EUR  + km 

 


Koolitajad:

Tiina Kaljumäe on pikaajalise töökogemusega lasteaiaõpetaja, kelle põhitöökohaks on Ülenurme lasteaed. Ta töötab projektõppe ja lapsest lähtuva õpikäsitluse meetodeid rakendavas rühmas. On lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala, täiendanud ennast järjepidevalt TÜ Täienduskoolitustel, TAI, Hea Alguse, ELAL-I koolitustel ja erinevatel haridusteemalistel konverentsidel.

 

Eesti Lasteaednike Liidu ja Eesti Haridustöötajate Ametiühingu liige.

 

Koolitajana teinud koostööd alates 2007 aastast koolitusfirmaga Reiting, OÜ LuWi ja Tartu Rahvaülikool. Koolitanud lapsehoidjaid, lastega töötavaid inimesi ja tugiisikuid erinevatel teemadel. Osalenud lapsehoidjatele kutset andvas hindamiskomisjonis (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon).

 

Inimese, õpetaja ja koolitajana hindab kõrgelt elukestva õppe põhimõtteid, avatust ja uudishimu uute asjade õppimisel ning praktiliste kogemuste jagamist. Hobina tegeleb aianduse, õmblemise, keraamika ja käsitööga.Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

 

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)