Koolitused

Lapsehoidja koolitus

Toimumise aeg

29.01.19 - 04.04.19

Maksumus

1488 EUR + km

Asukoht

Tallinn

Tundide arv

266 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

 

Sihtgrupp

 

Väikelaste hoidmisega tegelejad. Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile.

 

Kursuse sisu

 

1. Lapse kasvukeskkonna toetamine

Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine. 

Ohutegurite hindamine ja ennetamine.

Väärkohtlemise märkamine.

Majapidamis- ja koristustööde tegemine.

Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

 

2. Lapse arengu toetamine

Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
Lapse keele ja kõne toetamine.
Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
Lapse loovuse toetamine.

 

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine

Eneseteenindusoskuste kujundamine.
Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

 

4. Lapse tervise edendamine

Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine. 
Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
Esmaabi andmine.

 

5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga

Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.

 

6. Erivajadusega lapse hoidmine

Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

 

7. Kutset läbiv kompetents

Lapsehoidja kutse-eetika

Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest

Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine

 

8. Imiku (0-1 aastat) hoidmine

Hooldustoimingute tegemine.

Imiku arengu toetamine.

 

9. Praktika, 80 tundi

 

Kursuse läbinu:

 

  • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
  • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
  • suunab last enesekohaste oskuste kujunemisel ja tervise edendamisel;
  • teeb koostööd lapsevanema/hooldajaga lapse väärtuste ning positiivsete kasvatushoiakute kujundamisel;
  • lähtub kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumisel kutseeetikast ning õigusaktidest;
  • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
  • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust.

 

Muu info

 

Teemasid on võimalik läbida eraldi.

 

Koolitus sisaldab 16 tunnist esmabiandja väljaõpet.

 

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

 

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

 

Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse kursuse lõputunnistus.

 

Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

toota ja opi

 

Kellaaeg: 10.00-15.00/17.00

Asukoht: Pärnu mnt 67A, Tallinn

Kestus: 266 akadeemilist tundi, sh 166 kontakttundi, 80 praktikatundi ja 20 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Piret Peets, Tiina Kaljumäe, Kaili Ploom-Zilmer, Ene Pill, Sirli Peterson jt

Hind: 1488 € + km

 

"Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)" õppekava

 

Koolitajad

 

 lektor

Piret Peets omab pikaajalist töökogemust lasteaiakasvatajana, lõpetanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala.

 

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis ja koolituskeskuses Reiting.

 

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2006. aastal. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

 

Ene Pill on Tallinna Perekeskuse psühholoog

 

Sirli Peterson SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis 2001 sotsiaaltöö eriala, 2004. aastal omandanud sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika erialal magistrikraadi. Aastatel 2001-2013 töötanud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, aastatel 2006-2013 lastekaitseteenistuse juhatajana.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65