Koolitused

Lapsehoidja koolitus

Toimumise aeg

04.12.18 - 08.03.19

Maksumus

1218 EUR + km

Asukoht

Tartu

Tundide arv

266 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

 

Sihtgrupp

 

Väikelaste hoidmisega tegelejad

 

Kursuse sisu

 

1. Lapse kasvukeskkonna toetamine

Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine. 

Ohutegurite hindamine ja ennetamine.

Väärkohtlemise märkamine.

Majapidamis- ja koristustööde tegemine.

Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

 

2. Lapse arengu toetamine

Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
Lapse keele ja kõne toetamine.
Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
Lapse loovuse toetamine.

 

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine

Eneseteenindusoskuste kujundamine.
Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.

 

4. Lapse tervise edendamine

Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine. 
Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
Esmaabi andmine.

 

5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga

Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.

 

6. Erivajadusega lapse hoidmine

Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

 

7. Kutset läbiv kompetents

Lapsehoidja kutse-eetika

Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest

Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine

 

8. Imiku (0-1 aastat) hoidmine

Hooldustoimingute tegemine.

Imiku arengu toetamine.

 

9. Praktika, 80 tundi

 

Kursuse läbinu:

 

  • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
  • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
  • suunab last enesekohaste oskuste kujunemisel ja tervise edendamisel;
  • teeb koostööd lapsevanema/hooldajaga lapse väärtuste ning positiivsete kasvatushoiakute kujundamisel;
  • lähtub kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumisel kutseeetikast ning õigusaktidest;
  • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
  • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust.

 

Muu info

 

Teemasid on võimalik läbida eraldi.

 

Koolitus on sobilik ka lasteaiaõpetaja assistendile.

 

Koolitus sisaldab 16 tunnist esmabiandja väljaõpet.

 

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

 

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh 

 

Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse kursuse lõputunnistus.

 

Koolitus toimub kuni 2-3 korda nädalas

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

toota ja opi

 

Kellaaeg: 9.30-16.30

Asukoht: Tartu

Kestus: 266 akadeemilist tundi, millest 246 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad: Anneli Zirkel, Kati Putk, Piret Peets, Tiina Kaljumäe jt

Hind: 1218 € + km

 

"Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)" õppekava

 

Koolitajad

 

Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

 

Kati Putk omab sotsiaalteaduse magistrikraadi. Koolituskeskus Reiting koolitusjuht ja lektor aastast 2011, alates 2014 aastast Koolituskeskus Luwi juhataja. Ta on lapsehoidja kutse andmise koordinaator ESTA-s.

 

 lektor

Piret Peets omab pikaajalist töökogemust lasteaiakasvatajana, lõpetanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala.

 

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis ja koolituskeskuses Reiting.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, kursus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 55 66 33 65