Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

Õppekorralduse alused

1. Soodustused

 

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%.
Koolituskeskus Luwi koolituste eest tasutud tasu saab tuludeklaratsioonis kajastada koolituskuluna, millest tagastatakse tulumaksu seaduse kohaselt 20%.
Koolituskeskus Luwi vilistlastele kehtib soodustus -10%.
Vajutades Luwi Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: https://www.facebook.com/luwikoolitus

Soodustustest saab kasutada ainult ühte korraga.

 

Kui pole märgitud teisiti, siis kõikide koolituste hind sisaldab juba ka õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.
Kõikide koolituste eest on võimalik tasuda ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsige kindlasti ka personaalset pakkumist!

Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam. Lisaks pakume võimalust muuta koolituse sisu vastavalt Teie vajadustele.

Lisainfo saamiseks pöörduge meie juhataja poole:
Kati Putk, tel 55 66 33 65
või e-posti aadressil info@luwi.ee

 

2. Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel 50 81 737 või info@luwi.ee

Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Koolituskeskusel Luwi õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.


Koolituskeskus Luwi jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 

 

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

 

1. Üldsätted

1.1 OÜ Luwi poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Luwi (edaspidi koolituskeskus).
1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskus Luwi poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid. 

 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppe eesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
4.5 Koolituskeskusel Luwi on koostöölepe OÜ Reiting PR-ga, kes omab koolitusklasse aadressil Kastani 39, Tartu ja Pärnu mnt 67a, Tallinn. Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
4.6 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal, kui koolituse infos ei ole märgitud teisiti.
4.7 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
4.8 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.9 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.10 Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

4.11 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.Hinnale lisandub käibemaks.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@luwi.ee  või helistada 372 5081 73

4.12 Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.

 

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad lektoriga.
5.3. Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.

 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.