Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Luwi poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Luwi (edaspidi koolituskeskus).

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti keeles, kui õppekavas ei ole täpsustatud teisiti. Õppe alustamiseks on vajalik õppekeele valdamine emakeelena või vähemalt B1 tasemel, kui õppekavas ei ole märgitud teisiti.

1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.

1.4 Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221609, esitatud 17.03.2021.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.

2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava koostamise alus;
 • õppe eesmärk;
 • sihtgrupp;
 • õppemeetodid;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;
 • õppekava kinnitamise aeg.

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega. Õppija sobivaid isikuomadusi ja hoiakuid vastava kutse omandamiseks hinnatakse jooksvalt kogu koolituse vältel.

2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.

2.7 Õppekavade koostamisel kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 

2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.

2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda koolitusjuhi juures.

2.10 Koolituskeskus võib arvestada teistes koolitusasutustes (sh koolituskeskus Luwi teistel õppekavadel) ja koolides läbitud täiendus- ja tasemeõpet ning töökogemust õppekava täitmise osana. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks (VÕTA) tuleb õppijal enne õppe algust esitada vastav taotlus ja dokumendid, mille alusel koolituskeskus teeb otsuste VÕTA arvestamise või mittearvestamise osas. Täpsema info saamiseks võta ühendust koolituskeskusega.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskus Luwi poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ja/või täiskasvanute koolitamise kogemust, et tagada täiskasvanute koolitamise alane pädevus. Esmaabikoolitajad omavad esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris.

3.2 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.

3.3 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.

3.5 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.luwi.ee lehel väljakuulutatud koolituste juures.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu. 

4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.

4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppimist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd, kuid samas toetaks erivajadusega õppijat õpieesmärkide saavutamisel. Et koolituskeskus oskaks arvestada sinu erivajadusega, anna meile sellest teada enne koolituse algust.

4.6 Koolituskeskus Luwi omab koolitusklasse Pärnu mnt 67a, Tallinn. Tartus asuvad meie koolitusklassid aadressil Kastani 39 ja Tiigi 61b,Tartu (täpsem kirjeldus siin: https://luwi.ee/koolituskalender/koolitusruumid/). Samuti on olemas mobiilsed arvutiklassid, et tagada vajadusel igale õppijale õppetööks sülearvuti. Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.  

4.8 Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes (õppepraktika), siis seda koordineerib koolitusjuht, kes soovitab vajadusel praktikaasutusi ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikaasutusele, kuid praktikaasutusega kontakteerub ning suhtleb õppija ise. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast. Õppepraktikale suunamise eelduseks on koolitaja hinnang õppes osaleja valmiduse kohta osaleda praktikaprotsessides.

4.9 Õppetöös kasutatakse vastavalt vajadusele ka veebikeskkonda Zoom. Sel juhul on see info toodud asutuse veebilehel konkreetse koolituse toimumise juures ning edastatakse õppijale infokirja teel enne koolituse algust. Tehniliste vahendite poolest on vajalik nutiseadme kasutamise võimalus (eelistatult arvuti) ning püsiv internetiühendus, lisaks kaamera ja mikrofoni olemasolu.

4.9.1 Tugi õppijale: enne koolituse algust saadame igale õppijale koolituse toimumise lingi ja parooli, kuhu tekib ligipääs koolituspäeva hommikul. Koos lingiga saab õppija ka videotutvustuse, kuidas keskkonda pääseda. Kui tulevane õppija kahtleb oma oskustes või vajab eelnevalt tuge sisselogimisel, pakume neile ka turvaliselt keskkonnaga tutvumise võimalust (sisselogimise juhendamine toimib telefoni teel ning kui õppija on jõudnud keskkonda, saab ta seal koos juhendajaga proovida näiteks kaamera ja mikrofoni kasutust jne). Koolitusel osalejatelt eeldame kaamera seesolekut terve koolituspäeva (va. pausi) vältel, et veenduda tema kohalolus. Mikrofon on sisse lülitatud vaid selleks ajaks, kui õppija on palunud sõna või koolitaja on palunud õppijal rääkida.

4.9.2 Tugi koolitajale: vajadusel pakume koolitajatele tehnilist tuge ning kohtume nendega eelnevalt ka veebis, et nad saaksid õppetööks vajalikul tasemel oma digioskused läbi katsetada. Koolitajad saavad kasutada Zoomis võimalusi nagu “valge tahvel”, “küsitlused” ja “gruppideks jagamine”. Koolitajatele on muuhulgas välja töötatud videojuhised Zoomi kasutamiseks.

4.10 Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjalid kas paberkandjal või elektrooniliselt.

4.11 Koolituskeskus tagab klassiruumis igale koolitusel osalejale kohvipausi.

4.12 Koolitusruumides on olemas internetiühendus, mida on võimalik koolituse kestel tasuta kasutada.

4.13 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.14 Tunnistuse väljastamise eelduseks on õppepraktika läbimine 100% ulatuses (peab olema läbitud edukalt), auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine) 80% ulatuses (kogemusnõustaja koolitusel 90%) ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust. Tõend väljastatakse ka juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või kui õppija ei osalenud õppetööl ettenähtud mahus. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. Tunnistus/tõend väljastatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul elektrooniliselt, juhul kui pole kokku lepitud teisiti.

4.15 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 12 eurot, hinnas sisaldub käibemaks.

Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@luwi.ee  või helistada 372 5081 737.

4.16 Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 60 eurot, hinnas sisaldub käibemaks.

4.17 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid. Koolituskeskus Luwi privaatsuspoliitikaga tutvu SIIN 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse lõpul palume täita osalejatel anonüümne elektroonse tagasisidelehe, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kus õppijad annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Koolituse lõpus annab koolitusjuht osalejatele võimaluse ka suuliselt anda tagasisidet ning teha parendusettepanekuid koolitajate valikule, õppe eesmärkide täitmisele, õppekorraldusele ja praktikale, eesmärgiga muuta õppekavad ja õppekorraldus tõhusamaks.

5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid ja koolitusosakonna juhataja analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad koolituse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.

5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis WebDesktop vastava koolituse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.

5.5 Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt. Kui tellija soovib korjata isikulist tagasisidet, siis küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 

5.6 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja oskused ning kas praktika eesmärgid said täidetud. Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt. 

5.7 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/Või kirjalikult tagasisidet.

5.8 Koolitusjuhid koguvad tagasisidet koolituse käigus ja -järgselt ka koolitajalt ning praktikaasutustelt, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi. 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad koolituspakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Tallinna hooldustöötaja
koolituse vilistlased"Hooldustöötaja
koolitus"
november 2023 -
veebruar 2024

Luwi koolitus pakub parimat, hoolivat võimalust saada heaks hooldustöötajaks! Siin on väga kodune!