Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Luwi poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Luwi (edaspidi koolituskeskus).

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti keeles, kui õppekavas ei ole täpsustatud teisiti.

1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.

1.4 Koolituskeskus on esitanud täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr 178837.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.

2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava koostamise alus;
 • õppe eesmärk;
 • sihtgrupp;
 • õppemeetodid;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;
 • õppekava kinnitamise aeg.

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega.

2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.

2.7 Õppekavade koostamisel kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 

2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.

2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda koolitusjuhi juures.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskus Luwi poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

3.2 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.

3.3 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.

3.5 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.luwi.ee lehel väljakuulutatud koolituste juures.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu. 

4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.

4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd.

4.6 Koolituskeskusel Luwi on koostöölepe OÜ Reiting PR-ga, kes omab koolitusklasse aadressil Kastani 39, Tartu ja Pärnu mnt 67a, Tallinn ning mobiilseid arvuteid, et tagada vajadusel igale õppijale õppetööks sülearvuti. Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.  

4.8 Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes, siis seda koordineerib koolitusjuht, kes soovitab vajadusel praktikabaase ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikabaasile. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast. 

4.9 Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või võimalusel elektroonselt.

4.10 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui koolitus on pikem kui 2 tundi.

4.11 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.13 Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% (Kogemusnõustaja koolitusel 90%) ulatuses. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

4.14 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@luwi.ee  või helistada 372 5081 73.

4.15 Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot, hinnale lisandub käibemaks.

4.16 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid. Koolituskeskus Luwi privaatsuspoliitikaga tutvu SIIN

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberil anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Koolituse lõpus vestleb koolitusjuht võimalusel kõigi osalejatega või fookusgrupiga ka suuliselt õppe eesmärkide täitmisest, õppekorraldusest ja praktikast, eesmärgiga muuta õppekavad ja õppekorraldus tõhusamaks. 

5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid ja koolitusosakonna juhataja analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad koolituse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.

5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis WebDesktop vastava koolituse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.

5.5 Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt. Kui tellija soovib korjata isikulist tagasisidet, siis küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 

5.6 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja oskused ning kas praktika eesmärgid said täidetud. Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt. 

5.7 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/Või kirjalikult tagasisidet.

5.8 Koolitusjuhid koguvad tagasisidet koolituse käigus ja järgselt ka koolitajalt ning praktikabaasidelt, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi. 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Uudiskiri

Ole alati kursis uute koolitustega ja blogi postitustega

Mida kliendid meist arvavad?

Triinu Tsirna"Lapsehoidja
koolitus"
oktoober 2020-
veebruar 2021

Leidsin Luwi Koolituskeskuse kohta informatsiooni internetist, otsides Lapsehoidja koolitust. Lapsehoidja tase 5 koolitus, mille läbisin Luwi koolituskeskuses, oli väga inspireeriv ning teadmisi täiendav.
Eelmainitud koolituse läbisin eesmärgil saada kinnitust oma uue valitava eriala õigsuses. Kõikide koolituspäevade raames saadud info ja teadmised on niivõrd väärtuslikud ja kasulikud, et nende alusel Lapsehoidjana tööle asudes tunnen end enesekindla ja teadlikuna. Luwi koolituskeskuse poolt korraldatud õpe oli väga paindlik ning õppija huve võimalusel arvestav. Mulle väga meeldis, et koolituse kuupäevad olid täies mahus koolitusperioodi alguseks paika pandud ning see andis õppijale võimaluse oma aega planeerida ja vastavalt korraldada, et saaks igal koolitustel osaleda.
Koolitusel osalesin koos grupiga, mille liikmed olid väga sõbralikud, abivalmid ning toetavad. Sellise ühtse meeskonnana oli väga inspireeriv ja motiveeriv koos õppida. Oleme siiani jäänud oma grupiga suhtlema ning jagame teineteisega erialaseid muresid ja rõõme.
Lapsehoidja tase 5 koolitus andis mulle enesekindluse ja kinnituse, et olen õigel teel ja hea alustala, et lähitulevikus asuda tööle lasteaia õpetajana. Soovitan Luwi koolituskeskuse Lapsehoidja tase 5 koolitust kõigile, kuna saate parima väljaõppe oma ala spetsialistidelt. Tänaseks olen saanud praktiseerida oma teadmisi töötades asendajana lasteaias ning teen oma tööd suure hoole ja armastusega.